TIETOSUOJASELOSTE – Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö.

Rekisterinpitäjä: Rsyke ry, rekisterinumero 185.138 Yhteyshenkilö: jäsensihteeri, rsyke.jasen@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Rsyke ry:n jäsenten henkilötietojen hallinta jäsenyyden aikana ja tarvittavilta osin jäsenyyden päätyttyä. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvollisuuteen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään jäsenistä yhdistyslain määräämät tiedot ja yhdistyksen tarvitsemat tiedot. Näitä tietoja on: - jäsennumero - nimimerkki - etu- ja sukunimi - kotipaikka - postiosoite - jäsenmaksun suoritukset - jäsenkortin toimitukset Jäsenyyden lakattua rekisterissä käsitellään henkilöistä seuraavia tietoja: - Jäsennumero - Nimimerkki - Jäsenyyden päättymispäivämäärä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti muodossa oleva jäsenrekisteri on tallennettu pilvipalveluun ja suojattu. Jäsenrekisteriin on pääsy vain jäsensihteerillä ja rahastonhoitajalla. Sähköpostitse toimitetut henkilö- ja yhteystiedot tuhotaan digitalisoinnin jälkeen vuoden lopussa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei koskaan siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes henkilön jäsenyys yhdistyksessä päättyy. Jäsenyyden päätyttyä henkilötiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa pois lukien kohdassa neljä mainitut tiedot. Henkilötietoja voidaan säilyttää jäsenyyden päätyttyä, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pitempää säilytysaikaa.

10. Profilointi ja suoramarkkinointi

Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelyä rekisteröityjen automaattista profilointia. Yhdistys ei suorita osana henkilötietojen käsittelyä rekisteröityjen suoramarkkinointia.

11. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lähtökohtaisesti oikeudet soveltuvan tietoturvalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen rsyke.jasen@gmail.com

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.